Åtgärder efter skyfall

Efter problemen i samband skyfall har vi vidtagit ett antal åtgärder för att förstärka dagvattenhanteringen i Herrljunga och söka efter eventuella skador i ledningsnätet. Vi har ökat kapaciteten i utloppskanalen som förbinder dagvattenkulvertar med Nossan vid Kartholmen. Dagvattenledningar i området Ängsgatan, Furulundsvägen, Stora Götgatan, S:t Sigfridsgatan, Fabriksgatan m fl är spolade och arbetet med spolning och filmning av ledningar fortgår. Fallhöjderna i kritiska delar av ledningsnätet är kontrollmätta med hjälp av GPS och kartläggning av dagvattenflöden vid extrema regn pågår. Mer information kommer efterhand att läggas ut på hemsidan.