Hållbar utveckling

Hållbar utveckling handlar om att långsiktigt bevara ekosystemens produktionsförmåga och att minska negativ påverkan på naturen och människors hälsa. Allmänt talas om tre olika perspektiv:

  • Miljömässig hållbarhet, innefattar allt som rör miljön och naturen
  • Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls
  • Ekonomisk hållbarhet, kan till exempel betyda att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett ojämlikt samhälle och en förstörd miljö

Hit bör läggas ett fjärde perspektiv om vad som är tekniskt möjligt och praktiskt genomförbart. Detta handlar om vilken teknisk kompetens samt vilka tekniska system och processer som behövs och ryms inom ramarna som ges av övriga perspektiv.

Kunskapsuppbyggnad, kompetensförsörjning och samarbeten är avgörande för hållbar utveckling.

Vårt verksamhetssystem är certifierat med avseende på arbetsmiljö, miljö och kvalitet. Därigenom arbetar vi med ständiga förbättringar och eget lärande inom dessa områden.

Vi är engagerade i utbildningen av nya montörer, tekniker, ingenjörer och forskare. Vi samarbetar med den lokala gymnasieskolan Kunskapskällan där vi ansvarar för planering och upplägg av karaktärsämnena inom el- och energiteknik.

Vi samverkar med Chalmers Tekniska Högskola genom deras Elkraftråd för utveckling av ingenjörsutbildningar inom elkraft.

Vi deltar i nationella forskningsprojekt för att ge doktorander och forskare tillgång till relevanta problemställningar i verkliga anläggningar.

Vi är engagerade i utvecklingen av näringslivet såväl lokalt som nationellt via företagsnätverk och branschföreningar och vi stödjer det lokala föreningslivet genom flera insatser för ungdomsidrott och kultur.

Vi har ett brett utbud av tjänster som kan hjälpa våra kunder till en mer effektiv energianvändning och egen energiproduktion. Småhusägare intresserade av energieffektivisering hittar mer information här: Info_energieffetivisering_smahus

En del i främjandet av ett hållbarare samhälle är att tillgängliggöra installation av solel.