Elproduktion

Det delägda dotterbolaget Trollabo Kraft äger vattenkraftverket i Trollabo som under ett normalår producerar ca 2 miljoner kilowattimmar. Den maximala effekten är 500 kilowatt. Nossans vatten leds i en 500 m lång tub ner till turbinen. Kraftverket har en fallhöjd på 15 meter.

Det delägda dotterbolaget Trollabo Kraft äger en fjärdedel av ett vindkraftverk i Tolvmansstegens vindkraftpark. Ett verk producerar ca 5 miljoner kilowattimmar per år och sammanlagt finns 22 verk i parken. Maximala effekten hos ett verk är 2.000 kilowatt. Verken har en navhöjd på 105 meter och en rotordiameter på 90 meter.

Solcellsanläggningen på Mariedalsgatan producerar ca 4.700 kilowattimmar per år. Den maximala effekten är 5,2 kilowatt och arean med solceller är 32 kvadratmeter.