Frågor och svar

 

Hur fungerar det här med fjärrvärme egentligen?

Fjärrvärme är vatten som värms upp i en stor effektiv panncentral som eldas med flis eller pellets för att sedan pumpas ut i rör till förbrukare i samhället.

Fjärrvärmerör ligger i många av Herrljungas och Annelunds gator. Fastighetsägare kan välja att dra in rör i sitt hus för att få tillgång till fjärrvärmen.

Det är inte samma vatten i varmvattenkranen eller radiatorerna (elementen) som det är i fjärrvärmerören. En fjärrvärmecentral med värmeväxlare installeras i huset och för över värmen från vattnet i fjärrvärmerören till ditt eget kallvatten, som då blir varmvatten, och värmen till radiatorslingan.

När vattnet i fjärrvärmerören har avgett värme till husets värmeväxlare transporteras vattnet tillbaka i returledningar till panncentralen för återuppvärmning.

 

Hur gör jag för att ansluta mig?

1. Du hör av dig till oss och vi meddelar om det finns möjlighet att ansluta sig där du bor.

2. Vi kommer därefter ut och tittar på just dina anslutningsförhållanden för att sedan beräkna en anslutningskostnad.

3. Parallellt med detta tar vi tillsammans kontakt med en VVS-installatör som hjälper dig att ta fram ett pris för installation av fjärrvärmecentral och ombyggnation i pannrummet.

4. Du får två offerter, en från oss som specificerar själva anslutningskostnaden till nätet och en från VVS-installatören för utrustning och ombyggnation i pannrummet.

5. Då du har antagit båda offerterna skriver vi ett avtal om värmeleverans och installerar rör och utrustning samt släpper på värmen.

Det finns möjlighet att få ROT-avdrag för anslutningskostnaden och installationen av fjärrvärmecentral.

 

Vad brukar det kosta att ansluta sig?

Det varierar beroende på anslutningsförhållanden, avståndet till kulvert och kapacitet i nätet. Dock brukar det vid ideala förhållanden utmed kulvertens sträckning totalt kosta ca 65.000 kr inkl. moms för en nyckelfärdig villaanslutning.

 

Vad ingår i anslutningen?

En serviskulvert från stam och servisventiler vid leveranspunkterna, som i normalfallet är placerade innanför husväggen. Beroende på hur man gör upp ingår även markarbeten och eventuell asfaltering i priset.

Du får alltså själv ombesörja installationen av fjärrvärmecentral och inkopplingen av denna till både fjärrvärme och ditt eget värmesystem samt varmvatten. Dock hjälper vi dig att ta kontakt med kompetent entreprenör för arbetet.

Kanalisation för fiber ingår också i fjärrvärmeanslutningen men själva inkopplingen är avgiftsbelagd.

 

Vem äger fjärrvärmecentralen i mitt hus?

Det gör du själv, avlämningspunkter är servisventilerna innanför husvägg. Dock kan du få hjälp med service och injustering samt jourutryckningar när som helst.

 

Vad kostar det med fjärrvärme?

Priset består av en fast och en rörlig del.

Den fasta delen av priset är under hela avtalstiden 250 kr x antalet kW på installerad fjärrvärmecentral per år, normalt 3.000 kr inkl. moms per år för en villa med 12 kW fjärrvärmecentral.

Den rörliga delen av fjärrvärmepriset ändras kalenderårsvis med skillnaden mellan basindex och föregående års medelindexvärde. Hälften regleras enligt Energimyndighetens prisblad för biobränsle, torv m.m. för indexvärde ”Trädbränsle biprodukter” och hälften enligt Statistiska Centralbyråns konsumentprisindex, KPI. Aktuellt pris kan du ladda ner i en pdf-fil under fliken Avtal i menyn.

För en villa byggd på 80-talet på ca 120 kvm med två vuxna och två barn i hushållet kan den totala årskostnaden för uppvärmning med fjärrvärme uppskattas till ca 19.500 kr/året.

 

Kan jag se min värmeförbrukning på nätet?

Ja, du kan logga in på mina sidor med kundnumret och delar av personnumret. Du ser din förbrukning månadsvis. Alla fjärrvärmemätare hos privat personer där värmen endast används för enskilt bruk är fjärravlästa.

 

Kan värmen ta slut/hur mycket effekt finns tillgänglig?

Nej, vi har överkapacitet i samtliga nät förutom i Ljung.
Totalt installerad effekt i Herrljunganätet är 14 MW.
Totalt installerad effekt i Annelundsnätet är 2 MW.
Totalt installerad effekt i Ljungnätet är 0,4 MW.

 

Hur varmt är vattnet i rören?

Vattentemperatur och tryck varierar med utetemperatur och effektbehov. På sommaren är vattnet i tilloppsröret oftast runt 75 °C och en kall vinterdag 105°C. Vattnet i returröret ska hålla 35-40°C beroende på optimeringsgraden hos kundens fjärrvärmecentral. Trycket i nätet varierar mellan 6 och 13 bar. Nätets konstruktionstryck är 16 bar. Tillgängligt differenstryck mellan tillopps- och returledning hos kund är minimum 1 bar.

 

Hur långt är fjärrvärmenätet?

Herrljunganätet är ca 1,6 mil.
Annelundsnätet är ca 2,6 km.

 

Hur mycket vatten är det i Herrljunganätet?

Ca 170 kbm.

 

Är fjärrvärmevattnet giftigt?

Nej, men vi rekommenderar ändå inte att ni dricker det. Vattnet håller ett pH på 9,6-10 för att öka rörens livslängd och är grönfärgat för att lättare upptäcka läckor.

 

Jag har fjärrvärme och det kommer bara kallvatten i varmvattenkranen, vad gör jag?

Oftast finns felet i din fjärrvärmecentral där varmvattenregleringen har satts ur funktion. Kontakta oss eller en behörig VVS-installatör för att lösa problemet. Det kan även vara så att vi har driftstörningar och varmvattnet återvänder då nätet är i full drift.

 

Jag har kalla radiatorer i huset även om det är kallt ute och de borde vara varma, vad gör jag?

Förmodligen har du problem med din reglermotor eller cirkulationspump alternativt tomt på vatten i värmesystemet. Kontrollera trycket i värmesystemet. Kontakta oss eller en behörig VVS-installatör för att lösa problemet. Det kan även vara så att vi har driftstörningar och värmen kommer då tillbaka när vi åter har nätet i full drift.

 

Min fjärrvärmecentral läcker grönt vatten, vad gör jag?

Du ringer oss så kommer vi ut och byter packningar. Alternativt tar du kontakt med en VVS-entreprenör.

 

Hur mycket värme producerar ni totalt på ett år?

Ett normalår produceras 23.000 MWh till 97 % med biobränsle.

 

Köper ni flis av lokala producenter?

Ja, via våra partners. Är ni intresserade av att sälja eller köpa flis ber vi er höra av er till någon av våra bränslepartners Trollabo Gård, tele. 076 763 50 28 eller Gimranäs AB, tele 0513-222 30.