Anslutning

Fastighetsägare som vill ansluta en fastighet till den allmänna VA-anläggningen skall göra en skriftlig ansökan till oss, Herrljunga Vatten AB, som sedan handlägger och ombesörjer inkoppling. Detta gäller endast för fastigheter inom det berörda verksamhetsområdet.

Vi förmedlar en förbindelsepunkt och gräver fram till tomtgräns till den fastighet anslutningen gäller. I samma ögonblick som förbindelsepunkt förmedlats inträder avgiftsskyldighet enligt VA-lagen. Inne på tomten bekostar fastighetsägaren själv framdragningen av ledningar. Fastighetsägaren är även skyldig att på egen bekostnad sätta upp en vattenmätarkonsol, där vi sedan kan installera en vattenmätare.

 

 

 

Avtal

Rätten att använda en allmän VA-anläggning är knuten till fastigheten och inte fastighetsägaren och består så länge fastigheten består. Detta innebär att det inte går att säga upp ett VA-abonnemang och därigenom undgå avgiftsskyldighet.

Eftersom abonnemanget är knutet till fastigheten kan avtal träffas med annan än fastighetsägaren och då gäller, enligt VA-lagen, de givna förutsättningarna användaren.

Har fastighetsägaren, eller den användare som ingått avtal med Herrljunga Vatten AB, försummat att betala VA-avgift eller i övrigt i väsentlig omfattning försummat sina skyldigheter enligt VA-lagen kan vattnet komma att stängas av.

Sker om- eller tillbyggnad på en fastighet, som kan komma att påverka VA-anläggningen, skall anmälan lämnas in till oss enligt anmälningsplikten i ABVA -07 (Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp) och där efter görs en ny kostnadsberäkning.

Priser

Kostnaden för att ansluta en fastighet till det lokala VA-nätet består av tre delar. Fast anslutningsavgift, lägenhetsavgift och en tomtyteavgift. Utöver anslutningskostnaden tillkommer en abonnemangskostnad. I vissa fall vill kunden enbart ha vatten eller avlopp installerat och då behandlar vi situationen efter rådande omständigheter.

 

Anslutningskostnad för en villa med fastighetsyta på 800 m2:

Exkl moms Inkl moms
Servisavgift 45 696 kr 57 120 kr
Förbindelsepunktsavgift: 50 266 kr 62 832 kr
Lägenhetsavgift: 16 076 kr 20 095 kr
Tomtyteavgift: 29 872 kr (á 37,34 kr) 37 340 kr
Totalt: 141 910 kr 177 387 kr

Årlig kostnad för en villa med beräknad förbrukning på 150 m3:

Exkl moms Inkl moms
Fast avgift: 3 322 kr/år 4 153 kr/år
Rörlig avgift: 4 821 kr (á 32,14) 6 026 kr/år