Servisventiler

Servisventiler till fastigheter får över huvud taget inte röras utav någon annan än oss. Om så sker och ventilen mot all förmodan skulle gå sönder blir vederbörande betalningsskyldig. Alltså får personen ta kostnaden för grävning samt installation.

 

Brandposter

Brandposter får absolut inte användas till annat än släckvatten vid brand. Visar det sig att någon nyttjat brandposter utan vår vetskap kommer det att polisanmälas samt en bötessumma att debiteras. Detta av säkerhetsskäl. Är det så att en entreprenör behöver vatten skall detta meddelas och vi kan då hänvisa till en brandpost som är anpassad för sådana ändamål.

 

Anslutning av sprinklersystem

Enligt lagen om allmänna vattentjänster, även kallad vattentjänstlagen, har den allmänna vatten- och avloppsanläggningen till ändamål att förse bostadshus och annan bebyggelse med dricksvatten och ta hand om avloppet. Herrljunga Vatten AB har dock ingen skyldighet att leverera vatten för brandbekämpning via sprinklersystem, eftersom huvuduppdraget är att leverera dricksvatten för normal hushållsanvändning. Detta innebär att en fastighetsägare inte med stöd av vattentjänstlagen kan kräva att få ansluta en sprinklerinstallation.

För att ansluta en sprinkleranläggning till det allmänna vatten- och avloppsnätet krävs att en anmälan görs. Om vattenförsörjningsanläggningen har tillräcklig kapacitet och det i övrigt inte bedöms påverka anläggningens funktion och säkerhet har Herrljunga Vatten AB möjlighet att efter överenskommelse upprätta ett avtal om anslutning av sprinkleranläggning. Avtalet reglerar bland annat anslutningsavgift, brukningsavgift, återströmningsskydd och vilka återkommande kontroller som behövs på anläggning. Om en anslutning medför merkostnader för huvudmannen för att anpassa anläggningen för denna extra tjänst, till exempel uppdimensionering av ledningar, får fastighetsägaren stå för dessa kostnader.