VA-nät och anläggningar

Herrljunga Vatten AB äger och sköter de VA-nät samt tillhörande anläggningar som finns inom Herrljunga kommuns gränser. Vi levererar dricksvatten samt tar emot avloppsvatten och verksamheten bedrivs i följande geografiska områden: Annelund, Fåglavik, Herrljunga, Hudene, Källeryd, Ljung och Remmenedal. I respektive verksamhetsområde sker denna verksamhet via våra vatten- och avloppsreningsverk, grundvattentäkter, pumpstationer m m.

 

Herrljunga Vatten AB använder sig endast av grundvattentäkter och principen visas schematiskt i illustrationen.
Vattnet som vi producerar ligger på ca 8.0 i pH och hårdheten i de olika områdena visas nedan.

Vattnets hårdhet i våra områden:
Annelund:     5,7 °dH
Fåglavik:        1,6 °dH
Herrljunga:    7,3 °dH
Källeryd:        12 °dH
Remmene:     2,8 °dH

Herrljunga Vatten AB har i sin verksamhet 6 st reningsverk av olika processer. Den process vi använder oss av på de största verken kallas aktiv slamprocess vilken kan ses i illustrationen.