Dricksvattenförsörjningen är trygg

Herrljunga Vatten AB använder enbart grundvattentäkter för sin produktion av dricksvatten. Den aktuella tillgången till grundvatten är mycket god då grundvattennivåerna i vårt område är mycket över det normala.

Grundvattnet är ett rent vatten som tämligen enkelt kan beredas till dricksvatten i våra vattenverk. I vattenverken luftas vattnet med vanlig luft för att rena bort järn och mangan. Därefter sker en filtrering i enkla sandfilter etc. Ibland tillsätts lut för att justera upp vattnets pH-värde innan det skickas ut på ledningsnätet.

Justeringen av pH är en rent teknisk åtgärd för att långsiktigt minska risken för korrosion i ledningar. Våra förråd av lut är välfyllda och vi ser i dagsläget inga problem att få nya leveranser. Skulle det mot förmodan uppstå en brist på lut så kan ett gott och säkert dricksvatten levereras även utan pH-justering. Den ökade risken för korrosion i ledningar är försumbar även om pH-justeringen skulle utebli under flera månader.

Även på nationell nivå är dricksvattensituationen trygg vilket du kan läsa mer om via länken: https://www.svensktvatten.se/om-oss/nyheter-lista/dricksvattenforsorjningen-ar-trygg/